Pillsbury Moist Supreme White Cake Mix

Makes 24 cupcakes.