Smithfield Prime Fresh Honey Ham

Prime fresh delicatessen by Smithfield. Fully cooked.